2006/Aug/22

การทำกริยาให้อยู่ในรูป Past Tense (กริยาช่อง 2)

ในหน้านี้สอนการทำกริยาให้อยู่ในรูป Past Tense ทั้งกริยาที่เป็นไปตามกฎ และกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ ซึ่งกริยาส่วนใหญ่ จะทำเป็นกริยาช่อง 2 ได้ด้วยการเติม -ED ไว้ท้ายคำกริยานั้น แต่อย่างไรก็ตาม คำกริยาบางคำต้องปรับคำกริยานั้นเสียก่อน

นี่คือตารางกฎการเติม -ED

กริยาที่ลงท้ายด้วย

การทำกริยาให้เป็นรูปอดีต

ตัวอย่าง

e

เติม -D

live - lived
date - dated

พยัญชนะ + y

เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ED

try - tried
cry - cried

สระหนึ่งตัว + พยัญชนะหนึ่งตัว (แต่ต้องไม่ใช่ w หรือ y)

เพิ่มพยัญชนะท้ายตัวนั้นเข้าไปอีกหนึ่งตัว แล้วเติม -ED

tap - tapped
commit - committed

[อืนๆ]

เติม -ED

boil - boiled
fill - filled
hand - handed

แม้ว่ากริยาส่วนใหญ่จะทำเป็นรูปอดีตได้ด้วยการเติม -ED แต่กริยาบางตัวก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น กริยาเหล่านั้นเรียกว่า กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ (Irregular Verbs) ครูจะอธิบายรูปแบบที่สำคัญในการทำกริยาประเภทนี้ให้เป็นรูปอดีต แต่ต้องจำไว้ว่านี่ไม่ใช่กฎ เป็นเพียงรูปแบบที่พบบ่อยๆเท่านั้น กล่าวคือในที่สุดแล้วการจำ หรือการใช้อยู่เป็นประจำจะช่วยให้ทำกริยาให้เป็นอดีตได้อย่างคล่องแคล่ว

ถ้าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ ก็ให้ใช้วิธีการท่องจำคำกริยาเหล่านี้นะ ส่วนใครที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ อาจไม่ต้องท่องจำ

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎที่สำคัญ 3 คำ

กริยาที่สำคัญเหล่านั้นได้แก่ กริยา BE, HAVE, DO กริยา BE เป็นกริยาที่ยากที่สุดเพื่อรูปกริยาจะเปลี่ยนไปตามประธาน

ประธาน

คำกริยา

I

was

You

were

He / she / it

was

We

were

They

were

กริยา HAVE และ DO

คำกริยา

คำกริยาในรูปอดีต

have

had

do

did

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎคำอื่นๆ

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎอาจจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

ประเภท

ตัวอย่าง

คำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป

cut - cut
hit - hit
fit - fit

คำกริยาที่เปลี่ยนรูปสระ

get - got
sit - sat
drink - drank

คำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปเลย

catch - caught
bring - brought
teach - taught


edit @ 2006/08/22 17:54:36